31.12.2014

საკრედიტო კავშირი რიცხვებით


სასოფლო-სამეურნეო კრედიტები კვლავაც რჩება საკრედიტო კავშირში პრიორიტეტულ მიმართულებად. თუმცა საგულისხმოა, ისიც  რომ გასულ წელებთან შედარებით 2014 წელს გაიზარდა სოციალური სფეროში გაცემული სესხები.

ეთიკკაპიტალის მიერ მხარდაჭერილი იქნა ის სოციალურად შეჭირვებული წევრები, რომელთათვის სასიცოცხლოდ აუცილებელი იყო სოციალური თუ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუმჯობესება. დაფინანსებული პროექტების ყველაზე დიდი წილი სწორედ ამ ორ სფეროზე ეკოლოგიურად სუფთა მეურნეობაზე და სოციალურ სესხებზე მოდის.


საკუთარი კაპიტალის განვითარება

31.12.20142014 წელს საკრედიტო კავშირის საწესდებო კაპიტალმა თითქმის ორჯერ მოიმატა, რაც როგორც ახალი წევრების საპაიო შენატანებმა, ასევე ძველი წევრების მიერ დამატებით შეძენილმა პაიებმა განაპირობეს. ამასთანავე შემოწირულობებმა და საანგარიშო წელს დაფიქსირებულმა მოგებამ, რომელმაც გასული წლის ზარალის უდიდესი წილის გადაფარვა შეძლო, საკუთარი კაპიტალი  9.046 ლარიდან 52.174 ლარამდე გაზარდა.


© EthicCapital 2015